Nätverket Stoppa Preemraff

Om oss

Här kan du läsa om oss, vilka vi är och hur du får kontakt med oss 

Aktuellt

Evenemang och händelser inom Nätverket och närstående organisationer

Om oss:

Stoppa Preemraff är ett nätverk som bildades i reaktion på Preems planer att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Vi startades av en liten grupp passionerade och engagerade individer 2018, sen dess har fröet de sådde vuxit och utvecklats till en imponerande folkrörelse. 

Idag består nätverket av en mängd olika organisationer av olika storlekar, ungdomspartier och privatpersoner, alla med en sak gemensamt- ett engagemang för en hållbar och rättvis framtid. På våra möten kan man finna personer från bland annat Naturskyddsföreningen, Extinction Rebellion, Fridays For Future, Jordens Vänner, Fältbiologerna, Greenpeace, med flera! En bit ner hittar du nätverkets konsensus. Alla som håller med om konsensus kan ansluta sig till nätverket!

Du når oss via

kontakt.stoppapreemraff@gmail.com

https://www.facebook.com/stoppapreemraff/

Aktuellt

20 juni 2022 fick Preem Lysekilv tillstånd att börja med storskalig produktion av biobränsle av Mark -och miljödomstolen. Nätverket Stoppa Preemraff har samarbetat om överklaganden med Jordens Vänner (som ingår i nätverket) och Skydda Skogen (som vi bl.a. har ordnat seminarier med och fler kommer!). Även Greenpeace har överklagat. På Aktuellt Preemraff Lysekil kan du läsa mer om detta. 

11 juli gick tiden för överklagan ut och då hade Jordens Vänner, Skydda Skogen och Greenpeace överklagat beslutet att ge Preem Lysekils tillstånd att producera biodrivmedel. Nätverket Stoppa Preemraff är just ett nätverk och inte en traditionell organisation och fick därför inte skicka in en egen överklagan, men vi har samarbetat med Jordens Vänner och Skydda Skogen inför deras överklaganden.

Från ETC 16/7 -22:

Världen är enig – fossila subventioner måste bort
• FN, OECD, EU och G20-länderna har alla tagit principbeslut om att fossila subventioner måste bort.
• I november 2021 släppte Internationella valutafonden, IMF, en rapport enligt vilken fossila bränslen subventioneras med 62 tusen miljarder kronor om året, eller 116 miljoner kronor i minuten.
• Enligt undersökningar skulle de globala utsläppen minska med 13 procent om alla bidrag, rabatter och skattelättnader till fossila bränslen avskaffades.

Självklart gick nätverket Stoppa Preemraff med i marschen Bryt Fossilberoendet 17 juni, som arrangerades av en lång rad miljöorganisationer, för självklart behöver vi bryta oljeberoendet som håller samhället i sitt grepp. Lika självklart är att vi inte bara kan byta fossilsamhället mot ett biobränslesamhälle, för det räcker varken skogarna eller odlingsmarken till för, vilket vi också visade i våra budskap.Längst fram i den långa paraden gick en konstnärlig och skrämmande illustration över hur Sveriges fossila huvudstad Göteborg, symboliserad av lejonet i stadsvapnet, går i oljebolagens ledband, där Preem är en av de fyra stora fossila aktörerna i kommunen. Kompostion och utförande av Extinction Rebellion Sverige med Oil Slick.

Vår vision

Nätverket Stoppa Preemraff startades för att stoppa utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil, vilket lyckades hösten 2020. Nu tar vi nästa steg och jobbar för en avveckling av fossilindustrin och en rättvis energiomställning. En omställning som enligt världsledande klimatforskare behöver börja i stor skala nu och vara genomförd inom de närmsta 10 åren för att undvika ett än mer skenande klimat. I vår vision ingår de delar av det hållbara samhället vi i Stoppa Preemraff arbetar för att förverkliga.

En klimatlagstiftning som håller i praktiken. Preemfallet gjorde det tydligt att Sveriges klimatlagstiftning är svag och innehåller stora hål (1). Den behöver både förstärkas och ges reell kraft. Preems tillståndsansökan borde aldrig tagit sig förbi första rättsinstans och det är orimligt att miljörörelsen ska behövas för att hindra våra största utsläppare från att bli än större. Vi behöver lagändringar för att fossilindustrin ska avvecklas, inte utvecklas.

Nedrustning av det fossila. Det räcker inte med att stoppa utbyggnader av det fossila, det är också hög tid att börja avveckla. Makthavarna måste ta fram en konkret avvecklingsplan för våra fossila industrier och för att minska beroendet av fossila bränslen. Som fossila bränslen räknar vi olja, kol och fossilgas (naturgas). Genom att bygga ut tågnätet, minska fossila transporter och prioritera cykel och gång i städerna istället för privatbilism, kan vi minska beroendet och efterfrågan på fossila bränslen.
Svenska banker och pensionsfonder behöver ta sitt ansvar och flytta kapital ur fossil verksamhet snarast möjligt (2). Sverige bör verka internationellt för naturskydd som gör utvinning av fossila resurser, speciellt i sårbara miljöer, otillåtna. För att avveckla det fossila behöver makthavare fokusera på alla delar av kedjan, från utvinning till produktion och konsumtion.

Biobränslen förs fram av politiker och företag som en väg ut ur fossilberoendet, men att ersätta fossila bränslen med biobränslen skulle till och med kunna leda till en ökad halt koldioxid i atmosfären (3).
Reduktionsplikten, som innebär att mer och mer biobränsle ska blandas i de fossila bränslena, kräver en storskalig produktion och import av biomassa (4). En produktion som ger förödande konsekvenser för skogar, djurliv och ursprungsbefolkning, vare sig det är i Sverige eller någon annanstans i världen. Skogen är absolut livsviktig i kampen mot klimatförändringarna, den agerar kolsänka, utgör motståndskraftiga ekosystem och lagrar stora mängder sötvatten.
Makthavare behöver lyssna på klimatforskarna istället för biobränslelobbyn. De behöver redovisa korrekta utsläppsberäkningar (5). Att hävda att biobränsle är en klimatneutral lösning är en oansvarig förenkling som bortser från tidsaspekten, det tar allt från 20 till 100 år för det nya trädet att binda den koldioxid som släppts ut vid förbränningen av det gamla. Räknar man dessutom in biologisk mångfald, klimaträttvisa och nyttjande av landområden i ekvationen blir resultatet att biobränsle inte är en lösning i energiomställningen, det är ett villospår vi inte har tid att ta.
Vägen bort från fossilberoende bör istället leda mot ett minskat energiberoende och en ökad lokal energiproduktion på bland annat sol och vind.

Makthavare bör stimulera utvecklingen av hållbara arbeten. Hållbara arbeten definierar vi som icke skadliga för både individ och miljö på såväl lokal som global nivå. En omställning är oundviklig om vi vill undvika en klimatkatastrof och ju snabbare desto bättre, därför bör de jobb som skapas nu vara hållbara. Fler jobb i fossilindustrin är en återvändsgränd. Det betyder också att de som nu får sin försörjning av fossilindustrin behöver få andra möjligheter till arbete.
Studier runt om i världen visar på att den förnybara energisektorn kommer kunna skapa fler jobb än fossilindustrin ger idag (6). Makthavare kan stödja detta genom satsningar på hållbara industrier där kompetensen hos löntagare inom fossilindustrin kan tillvaratas och genom satsningar på yrkesutbildningar för hållbara arbeten vars efterfrågan kommer att öka med omställningen.

Energiomställningen ska vara rättvis. Effekterna av klimatförändringar påverkar och kommer påverka globala syd oproportionerligt i relation till dess utsläppsnivå (7). Det innebär att vi i globala nord har en skyldighet att inte bara drastiskt sänka våra utsläpp utan även att erbjuda stöd och hjälp för de människor vars liv och tillvaro hotas av klimatförändringar. Rika länder, som Sverige, har ett ansvar att gå i bräschen för nedrustning av sin fossila industri och systemändring till klimatneutralt samhälle. Ansvaret kommer sig av en mångårig utsläppsskuld där vi levt över våra tillgångar samt av vår ekonomiska möjlighet att snabbt genomföra denna omställning utan alltför stora konsekvenser för välfärden (8). Parisavtalet inkluderar rättviseaspekten, så när vi skrev under valde vi att axla detta ansvar. Vi som ett välfärdsland har en skyldighet att ta en ledande roll för att avvärja klimatkrisen, det gör vi inte idag (9).

Det är dags att ställa om på riktigt!

---
1. “Domstolen ger grönt ljus för Preems utbyggnad”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/nu-avgors-om-preem-far-bygga-ut-sitt-raffinaderi-i-lysekil
2. “Bankernas miljardrullning till olja och kol”. Vetenskapsradion Klotet. https://sverigesradio.se/avsnitt/1638581
3. “The land use change impact of biofuels consumed in the EU (2015)”. Europeiska kommissionen. https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf
4. ”Vi kommer att bli beroende av import av biobränslen”. Nyhetsmagasinet Syre. https://tidningensyre.se/2020/30-oktober-2020/expert-vi-kommer-att-bli-beroende-av-import-av-biobranslen/
5. “Emissions Trading System: Stop Perverse Climate Impact of Biomass by Radically Reforming CO2 Accounting Rules”. European Academies Science Advisory Council
https://easac.eu/media-room/press-releases/details/emissions-trading-system-stop-perverse-climate-impact-of-biomass-by-radically-reforming-co2-accounting-rules/
6. “Jobs and the green recovery briefing”. Greenpeace UK. https://www.greenpeace.org.uk/wp-content/uploads/2020/06/Jobs-and-the-green-recovery-briefing.pdf
7. “Klimatförändringar slår hårt mot världens fattiga”. Naturskyddsföreningen. https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/klimatforandringar-slar-hart-mot-varldens-fattiga
8. “Equity, climate justice and fossil fuel extraction: principles for a managed phase out”, Gregg Muttit & Sivan Kartha https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/14693062.2020.1763900
9. “Sverige måste dubbla sina ambitioner för att klara Parisavtalet”. Forskning.se https://www.forskning.se/2020/06/10/sverige-maste-fordubbla-sina-ambitioner-for-att-klara-parisavtalet/ Lägg till mer information om funktionen, såsom fördelar, utseende, komponenter.

Nätverkets konsensus

Nedan hittar du nätverkets konsensus. Alla som håller med om konsensuset kan ansluta sig till nätverket!

Nätverket Stoppa Preemraff består av organisationer, ungdomsförbund, aktionsgrupper och privatpersoner. Det är partipolitiskt och religiöst obundet, men utesluter inte politiska grupperingar så länge de erkänner nätverkets konsensus.

Vi agerar tillsammans eller på egen hand, beroende på vad som bedöms ha störst effekt. Målet är att stärka, inte tynga varandra.

Nätverkets konsensus är bindande. Det innefattar nätverkets krav, syften och värderingar samt våra valda förhållningssätt som ligger till grund för nätverket Stoppa Preemraffs arbete. Nätverkets konsensus har arbetats fram och godkänts av nätverket som det såg ut 5 maj 2021. Den som vill agera i nätverkets namn måste en ha läst, förstått och godkänt samtliga delar.

Nätverket STOPPA PREEMRAFFS krav gentemot Sveriges folkvalda är att omgående:
1. Stoppa Preemraffs klimat- och miljöskadliga verksamhet i Lysekil och Göteborg
2. Avveckla all ohållbar energiproduktion och genomför en rättvis omställning med hållbara arbeten
3. Stärk klimatlagarna och miljöbalken

Nätverkets förhållningssätt
Nätverket använder olika strategier beroende på den aktuella situationen. Det kan innebära allt från att skriva artiklar och genomföra lobbying till att planera manifestationer och fredliga direkta aktioner. Oavsett taktik är planerna öppet redovisade, väl förberedda på eventuella juridiska konsekvenser med åtföljande individuellt ansvar.. Nätverket använder sig aldrig av våld, var och en är skyldig att ta ansvar för såväl sig själv som andra.

Nätverket präglas av respekt, ansvarstagande, kommunikation och inkludering.. Varje individ ansvarar för sina egna handlingar. Vi är ett nätverk som strävar efter att motverka alla former av förtryck och diskriminering, exempelvis rasism, sexism och homofobi.

Vi strävar efter att alltid vara lugna, sakliga och informerade. I möten och under aktioner motverkas alla former av eskalering gentemot polis, funktionärer, övriga berörda samt närvarande allmänhet.

Inom nätverket förs löpande samtal om vad som är ett respektfullt och inkluderande bemötande.

En särskild grupp eller individ utses som tar emot information om kränkningar, opassande handlingar eller diskriminerande kommentarer.

Nätverket förbehåller sig rätten att vid behov ifrågasätta, utdela varning samt utesluta aktörer och individer som inte lever upp till nätverkets gemensamma konsensus.

Preemraff Göteborg

Mark och miljödomstolen i Vänersborg beslöt 2021-09-10 att ge Preemraff Göteborg ett nytt tillstånd till och med år 2036 där de får öka produktionen med 25%. De får fortsätta att processa 6 miljoner ton råolja som tidigare och dessutom processa 1,6 miljoner ton bioråvara. Vi gick ut med en uppmaning att överklaga domen för Preem Göteborgs nya tillstånd. Trots kort överklagandetid skickades ändå in hela 110 ÖVERKLAGANDEN från organisationer och privatpersoner! Fantastiskt resultat! Dessutom har många som överklagat begärt INHIBITION, något som Mark-och Miljöverdomstolen då tar ställning till om Preem får börja bygga ut innan ärendet är färdigbehandlat. Nu är det Mark-och Miljöverdomstolen som kommer att ta ställning om de kommer att pröva domen. Det kan ta tid. När Preem Lysekils tillstånd att bygga ut överklagades tog det 8 månader innan Mark-och Miljööverdomstolen beslutade att ompröva domen. Och ytterligare 9 månader innan domstolsförhandlingarna ägde rum i Lysekil 10 mars 2020.

Utsläppen av koldioxid kommer att öka på raffinaderiet
Utsläppen av koldioxid på raffinaderiet kommer att öka med 50%, från 0,62 miljoner till 0,95 miljoner ton per år. Preemraff Göteborg kommer att gå från att vara Sveriges åttonde största utsläppare till att bli den sjätte största. Att det blir 50% utsläppsökning på raffinaderiet när produktionen ökar med 25% beror på att de ska använda stora mängder fossilgas för att omvandla biooljor till bensin och diesel. Naturvårdsverket har gjort en underrättelse till regeringen om denna stora ökning men regeringen har ignorerat det.

Utsläppen av koldioxid kommer att öka i användarledet
Då Preem ges tillstånd att processa 25% mer olja så kommer utsläppen att öka med 25% i användarledet dvs i fordon, flygplan och maskiner som går på bensin eller diesel. De årliga utsläppen av koldioxid i användarledet blir 15,4 miljoner ton. Som jämförelse så är Sveriges nationella utsläpp av fossil koldioxid ca 48 miljoner ton per år.

Sammanlagt under de 14 åren som tillståndet gäller blir utsläppen ca 215 miljoner ton koldioxid. Av Preemraff Göteborgs produktion går ca två tredjedelar på export och en tredjedel säljs i Sverige. Utsläppen i Sverige av Preemraff Göteborgs produkter blir 71 miljoner ton koldioxid vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av hela Sveriges återstående utsläppsbudget. Och detta för bara ett raffinaderi. Sverige har två till raffinaderier, Preemraff Lysekil och St1 Göteborg.

Kalhyggen kommer att öka och artrikedomen kommer att minska
Preemraff Göteborg ska raffinera 1,7 miljoner ton biooljor per år. Det krävs att miljoner och åter miljoner träd huggs ner för detta. Kalhyggena kommer att öka och artrikedomen kommer minska. Den kolinlagring som finns i vår skog kommer att förbrännas i fordon och flygplan. Det tar 60-100 år innan kol lagras i den uppväxande skogen och den tiden finns inte nu i den akuta klimatkrisen.

Ett orimligt beslut som måste stoppas
Detta är ett fullständigt orimligt beslut i en tid när alla koldioxidutsläpp snabbt ska avvecklas. Det bryter mot all vetenskaplig kunskap om koldioxids påverkan på klimatet. Det bryter mot Sveriges godkännande av Parisavtalet. Det bryter mot EU överenskommelser och det bryter mot Sveriges nationella klimatmål. Utsläppen av den tillkommande produktionen av biodiesel och bioflygbränsle ger mycket stora utsläpp och är inte koldioxidneutrala som Preem och domstolen påstår. Det är ett slående bevis för att våra myndigheter återigen tar beslut om Preemraff som är helt utan kontakt med vetenskap och med den verklighet vi lever i med den pågående klimatkatastrofen. Här måste återigen bli ett kraftigt svar från människor och organisationer som har tagit till sig den vetenskapliga kunskapen om klimatet.

Vad har hänt tidigare i målet
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöförvaltningen i Göteborg och några fler lämnade in yttranden på Preems ansökan. Alla instanser föreslår i sina ställningstaganden till domstolen ett godkännande av utbyggnad- trots att de invänder mot utökade koldioxidutsläpp! Vi lämnade också in vårt yttrande, där vi motiverade varför ansökan skulle avslås. Du kan läsa alla officiella handlingar vi begärt ut här.

Våra överklaganden har avvisats
Efter lång väntan fick det stora flertalet  av dem som överklagat besked att Mark- och miljööverdomstolen  beslutat  avvisa våra överklaganden. Beslutet daterat 220118  motiveras enligt 16 kap. 12§, 1:a stycket i miljöbalken att bara den som är berörd på ett mer konkret sätt än befolkningen i stort har rätt att överklaga som enskild. En enskild kan inte heller grunda sin klagorätt  på allmänna intressen.
Fortfarande har inte Mark- och miljööverdomstolen behandlat alla överklaganden.
Vad kan vi göra nu?
- Att undersöka hur vi kan styrka vår klagorätt och vilka möjligheter lagstiftningen ger för att värna de åtaganden Sverige förbundit sig till enligt Parisavtalet. Det är en principiellt viktig fråga för miljörörelsen. 
- Skriva insändare, göra aktioner, dela ut flygblad, dra ihop webbinarier m.m. för att kräva att en utbyggnad stoppas.
- Påvisa biodrivmedelsbluffen! 

(uppdaterad 2021-09-20)

Preemraff Lysekil

Preem Lysekil fick 20 juni 2022 tillstånd av Mark -och miljödomstolen att börja med storskalig produktion av biobränsle. Nätverket Stoppa Preemraff har samarbetat om överklaganden med Jordens Vänner (som ingår i nätverket) och Skydda Skogen (som vi bl.a. har ordnat seminarier med och fler kommer!). Även Greenpeace har överklagat, se tidigare inlägg.Överklagande från Jordens Vänner (kortversion):1. Preems användning av jordbruksprodukterPreem behöver importera biooljor för sin produktion, bl a sojaolja, palmolja och rapsolja. 58 % av rapsoljan som produceras i EU används till fordonsbränsle. Det är orimligt att en svensk domstol tar beslut att tillåta en verksamhet som ska använda mat för att producera biobränsle , när svälten i världen ökar dramatiskt.2. Preems användning av skogsråvaraDEN ENDA METOD SOM FINNS I DAG FÖR ATT TA UPP KOLDIOXID ÄR VÄXANDE SKOG!Därför har EU beslutat om en ökning av kolsänkan med 15 % till år 2030. Det innebär både en minskad avverkning av skog och återbeskogning av åkermark som idag används till annat än matproduktion. Preems planer på att i samarbete med Sveaskog öka uttaget från svensk skog, inklusive ökad import från bl.a. Baltikum, måste därför ifrågasättas.3. Biodrivmedel accelerar klimatkrisenMark och Miljödomstolens uppdrag är bl.a. att förhindra att miljöfarlig verksamhet får fortsätta eller nyetableras. Ur Miljöbalkens första paragraf: ”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.” Mark och miljödomstolen gör en undermålig insats vad Preem beträffar. Det är hög tid för domar som ligger i linje med vad vetenskapen säger.4. Regeringen föregår domstolens beslut.Preems ansökan om tillstånd behandlas i Mark-och miljödomstolen den 26 april. Dagen innan beviljades Preem 3 miljarder i statliga ”gröna ”krediter från Svensk Exportkredit. Regeringen har genom Svensk Exportkredit föregått domstolens arbete och sannolikt påverkat domstolens beslut, vilket står i strid med Regeringsformen 11 kap 3§. Vi åberopar Regeringens Kommittédirektiv Dir. 2020:11 ”Det är viktigast allmänheten känner förtroende för att domstolarna är oberoende och att det inte finns någon risk för exempelvis politisk påverkan”. Av den anledningen anser vi att det är av högsta vikt att processen tas om i högre instans.Överklagande från Skydda Skogen (kortversion):Yrkar att Mark-och miljödomstolen beslutar om inhibition (ingen utbyggnad får påbörjas) av Preems utbyggnad tills dess att miljödomstolen gjort en omprövning av ärendet.Forskningen är tydlig. Vi måste i närtid minska alla typer av växthusgasutsläpp och samtidigt utöka skyddet av skogliga kolförråd. Förbränning av skogliga biobränslen innebär motsatsen:1. Högre utsläpp vid förbränning2. Tömning av skogens kolförråd via kalavverkningar3. Minskning av skogens kolsänka4. Fortsatt utarmning v den biologiska mångfalden.Domstolen bortser från att produktion av skogliga biobränslen härstammar från det dominerande kalhyggesbruket. Kalavverkning av skog innebär enorma växthusgasutsläpp.

(Uppdaterad 2022-07-25)

11 juli 2022: 

Idag har miljöorganisationerna Jordens Vänner, Greenpeace och Skydda Skogen överklagat Preem Lysekils tillstånd att producera biodrivmedel. Nedan pressmeddelande från Greenpeace.

Nätverket Stoppa Preemraff är just ett nätverk och inte en traditionell organisation och fick därför inte skicka in en egen överklagan, men vi har samarbetat med Jordens Vänner och Skydda Skogen inför deras överklaganden. Mer om det senare.

https://www.greenpeace.org/sweden/pressmeddelanden/52296/o


Förhandlingar i Mark och Miljödomstolen april 2022

Avslutande kommentar vid Mark- och miljödomstolens förhandlingar om Preems utbyggnad, 26/4 2022 i Lysekil: - För att rädda klimatet skulle vi ha påbörjat en omställning i förrgår. En omställning till sol- och vindenergi, till en cirkulär ekonomi med återbruk och minskat uttag av jordens ändliga resurser.Nu ser det mycket mörkt ut. Koldioxidhalten I atmosfären fortsätter att ÖKA!

Alla har ett ansvar, du, jag, Preem, Mark- och miljödomstolen. Sveriges klimatmål är att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Men vad händer fram till dess? Det övergripande klimatmålet i Parisavtalet är att hålla den globala temperaturhöjningen till väl under 2 grader, helst under 1,5 grader. Och det är ju helt beroende av att en kraftig minskning av växthusgaserna sker årligen! Men oljeindustrin, där Preem ingår, räknar kallt med att köra på med sin klimat- och miljöskadliga vinstmaskin ända in i kaklet. Med kreditgarantierna från Svensk Exportkredit, som lägligt nog offentliggjordes igår – dagen innan domstolsförhandlingarna – verkar framgången klar för Preem. Det är i så fall en framgång för den saudiske ägarens plånbok, inte för klimatet och därmed inte för miljön. För klimat och miljö är oupplösligt förenade. Det hoppas jag domstolen inser. Reduktionsplikten , som Preem lobbade för, är ren greenwashing. Atmosfären är likgiltig för om det är fossila eller biogena råvaror som används. Koldioxidutsläpp blir det lik förbannat. Idén bakom biobränslen bygger på en tankevurpa, en tro på ett slutet kretslopp där uppeldade träd ersätts av nya i skogsplantagerna, uppeldat slakteriavfall ersätts med nya griskultingar. Och uppeldad raps kan ju ersättas på bara ett år! Skulle Preems planer på alltmer biobränsle förverkligas, så skulle det innebära en kraftigt ökad utarmning av naturen. Trädplantager och kalhyggen är ren rovdrift. Den biologiska mångfalden är starkt hotad. Träden tar upp koldioxid - om de får stå kvar. Åkermarken behövs till matproduktionen, inte för att odla drivmedel. Och grisuppfödning är ingen kolsänka. Nej, förbränningstekniken är förlegad. Alltfler elbilar rullar nu på våra vägar. Och en väl utbyggd kollektivtrafik måste så småningom minska behovet av privatbilism. Biobränsle är inte en lösning på klimatkrisen. Tvärtom förlänger den fastlåsningen vid förbränningsmotorer. Vi vänder oss också emot att Preem har ett icke tidsbegränsat tillstånd att processa 11,4 miljoner ton råolja per år. Det tillståndet är ju helt oacceptabelt! Med tanke på det ytterst allvarliga läge som klimatet och därmed vår fortlevnad befinner sig i, måste en avveckling av oljeindustrin inledas omedelbart. Därför anser vi i Nätverket Stoppa Preemraff att Mark- och miljödomstolen ska avslå Preems ansökan. 

ÖVERKLAGAN: Utbyggnaden av Preem måste stoppas - Greenpeace Sweden

Vår sommar höst 2021

Preemraff har ansökt hos mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt om tillstånd att bygga om och utvidga Synsatanläggningen och verksamhet som ska processa förnybara råvaror vid Preemraff Lysekil.

Domstolen har bett Preem göra kompletteringar som nu har skickats in. Preem framställer här den utvidgningen av verksamheten och utökningen av koldioxidutsläpp som det innebär, som en del i vägen till ett hållbart samhälle. Det är viktigt för Preem att ge en sådan bild, eftersom de är beroende av externa finansiärer, och hållbarhetsperspektivet är avgörande vid bedömning av risker vid investeringsbeslut.

Av ansökan framgår att Preem inte avser att genomföra några förbättringar, förutom att de blandar in en högre andel förnybara råvaror, bland annat skogsråvaror. Men ska det ses som förbättring? Förnybara råvaror som ska användas ger upphov till samma eller högre koldioxidutsläpp och påverkar klimatet på samma sätt som koldioxid från fossila utsläpp! Med tanke på tidsperspektivet, den korta tid vi har på oss för att undvika okontrollerbara tröskeleffekter, så bör en högre andel förnybar råvara behandlas som vilka koldioxidutsläpp som helst. Skogen gör dessutom mest klimatnytta om den får stå och kan då utgöra en kolsänka.

Vad ska vi då tänka om Preems kampanj för klimatet i sommar: Preem släpper ny hållbarhetskampanj – uppmanar till sänkt fart i sommar [länk till artikel] där Preem uppmanar bilister att sänka farten med 10 km/tim i sommar för att därigenom minska utsläppen med 10 procent. Detta är baserat på beräkningar som gjorts hos Preem. De som kör bil ska alltså minska utsläppen, men inte Preem!Inom nätverket Stoppa Preemraff är det flera organisationer och enskilda som kommer skicka in yttranden för att uppmana Mark- och miljödomstolen att avslå Preemraffs ansökan om att utvidga verksamheten och öka utsläppen. Du kan läsa alla officiella handlingar vi begärt ut inför behandlingen av överklagan våren 2022 här.

(uppdaterad 2021-06-27)

Namn E-post Meddelande Skicka in

Så här kontaktar du oss: 

Du når oss via mail eller genom att fylla i kontaktuppgifter här. Du kan också följa våra aktiviteter genom vår facebooksida.